Start-up at the Isefjord

"Billedkunstner Lotte Kjøllers Arbejdsproces 1" om maleriet "Michael" 1/6 - 31/8 2017 der males ved Isefjorden.

"Visual artist Lotte Kjoeller's Work Process 1" on the painting "Michael" 1/6 - 31/8 2017 painted by the coastline near Isefjorden in Denmark.


Beskrivelse: I starten af Lotte Kjøllers Arbejdsproces - dette diasshow - befinder vi os i naturen ved Isefjorden hvor himlen og fjorden dominerer og lægger farver i maleriet og præger hele arbejdsprocessen sådan som det tit sker i Lotte Kjøllers malerier. Ude i naturens eget atelier med meget højt til loftet må kunstneren indrette sig på vejret, lyset, dyrene og planterne. Hun inspireres af omgivelserne såsom naturens gang og de mennesker der befinder sig der, fx. en smuk gravid kvinde der maler, som her fandt vej ind i Michaels billede. Det kalder på nogle helt andre følelser at male i naturen end at være i sit atelier. Hun bliver Moder Natur i aktion. En del af naturen selv. Sådan føles det i alt fald.


Alle 3 malerier tager udgangspunkt i personlige oplevelser og en diskussion med Mogens Palm fra SAK Kunstbygning der omhandler engle. Emnet var lagt da Lotte Kjøller tog bussen til Isefjorden. Fuld af Engle skrev hun sms til Mogens at nu skulle malerierne fødes, nu gik hun i gang. De sendte billeder og tekster af engle til hinanden. Og engle bor i himlen. Ved Isefjorden var der himmel, land og fjord. Masser af himmel. Sådanne nyttige diskussioner, studier og tanker bliver her gjort til virkelighed gennem malerierne. Planlægningen af værket kan være pinefuld og kan godt tage lang tid. Men nu skulle fødslen stå. Disse malerier er meget store fordi engle er kæmpestore lysvæsner og meningen med at skildre dem er at fortælle om disse utrolige væsner der kan se ud på mange måder og have mange opgaver.


Michael måler længde 2,40 m x højde 1m uden ramme fordelt på 6 lærreder af 1x0,40 m. Og nogle vil måske tænke - hvorfor så store projekter der er svære at sælge til almindelige mennesker? Sagen er at man skal udføre sine tanker hvis man tror på dem - imens de fylder en og man er inspireret. Skæve ideer er måske netop dem der fører dig videre som kunstner og giver andres anderledes interesse. Større projekter og mærkelige formater kan bruges til nogle ting og udstillinger, der ikke nødvendigvis er salgsudstillinger. Og dem skal der også være plads til. Det er måske netop dem der gør dig unik?


English:

Description: At the start of Lotte Kjoeller's Work Process - this slide show - we fare in the nature of the Isefjorden in Denmark, where the sky and the water dominate and paint the colors and characterize the entire workflow as it happens in Lotte Kjoeller's paintings. Out in the nature's own studio with very high ceilings, the artist must adjust to the weather, the light, the animals and the plants. She is inspired by the surroundings, such as nature's time and the people there, for example. a beautiful pregnant woman who paints, who found her way into Michael's image. It calls on some other feelings to paint in nature than being in her studio. She becomes Mother Nature in action. Part of nature itself. That's how it feels like.


All 3 paintings are based on personal experiences and a discussion with Mogens Palm from SAK Exhibitionhall that deals with angels. The subject was laid when Lotte Kjoeller took the bus to the Isefjorden. Full of Angels, she wrote sms to Mogens that now the paintings should be born, now she started. They sent pictures and texts of angels to each other. And angels live in heaven. At the Isefjord there was heaven, land and water. Lots of skies. Such useful discussions, studies and thoughts are here realized through the paintings. The planning of the work can be painful and may take a long time. But now the birth should stand. These paintings are very big because angels are huge light beings and the purpose of portraying them is to tell about these incredible beings that can look in many ways and have many tasks.


Michael measures length 2.40m x height 1m without frame divided into 6 canvases of 1x0.40m. And some might think - why so big projects with are hard to sell to ordinary people? The fact is that you have to carry out your thoughts if you believe in them - while they fill you and you are inspired. Lean ideas may just be those that lead you as an artist and give others a different interest. Larger projects and strange formats can be used for some things and exhibitions that are not necessarily sales exhibits. And is also need for them. Perhaps they are the ones that make you unique?

UA-86407433-2