Art cours / kurser

Se nedenfor Tegne- eller Maleworkshops og grundkurser ved billedkunstner Lotte Kjøller der underviser ene eller i små hold på 3 elever i Tegne- og Maleskole Atelier Lk-kunst.dk, beliggende i Vanløse, København.


Få en mere intensiv undervisning på små hold i kunstnerens værksted; dvs. i autentiske og inspirerende omgivelser. Undervisningen foregår i mit ateliér Atelier Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66, Vanløse, i København i et rigtigt kunstner atelier med stafeli, maling og det hele. Rigtige autentiske omgivelser. Du som elev kommer til undervisning hos mig i en periode.


Hvis man selv kan samle et hold er det bedst. Ellers prøver jeg at koble eleverne sammen 3 og 3.

Kontakt mig via mail eller telefon, så finder vi en tid at mødes.

Man er velkommen til at medtage proviant og hygge men skal være ædru.

Få 200 kr rabat på dit andet og følgende flerdages kurser.

Børn får reduceret pris.


Tryk på et link så bliver du ført til dit kursus med Lotte Kjøller:

Tap a link and you will be taken to your course with Lotte Kjoeller:


English:

See below Drawing- or paintingworkshops and basic artcourses by visual artist Lotte Kjoeller who teaches one at a time or in small teams of 3 students at Artscool Atelier Lk-kunst.dk, located in Vanloese, Copenhagen.


Get a more intensive teaching in small teams in a real artist's workshop; in authentic and inspiring surroundings. The teaching takes place in my own studio Atelier Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66, Vanloese, in Copenhagen in a real artist studio with paintbrush, paint and everything. Real authentic setting. You as a student will be teached by me for a period of time.


If you can collect a team yourself, it is best. Otherwise, I try to connect the students together 3 and 3.

Contact me by email or phone and we will find a time to meet.

You are welcome to take advantage and enjoy your stay but be sober.


Get 200 SEK off your second and following courses.


Grundkursus i tegning og maling for unge - eller voksne i kunstneren Lotte Kjøllers eget atelier.

Basic course in drawing and painting for young people - or adults in the artist Lotte Kjoeller's own studio.


Jeg opretter efter opfordring fra forældre et grundkursus i maling og tegning for enten 2-3 unge eller 2-3 voksne. Voksne og unge blandes ikke. De vil få en mere intensiv undervisning på små hold i kunstnerens eget værksted; dvs. i autentiske og inspirerende omgivelser.  Jeg har efterhånden mange års erfaring i at give tegne- og maleundervisning fra aftenskoler, kunstskoler og ergoterapi, og giver nu privat ene-undervisning  i maling eller tegning for den, der ønsker personligt rettet undervisning. Det har vist sig at jeg har et godt tag i de unge kreative. Dette er en oplagt gavemulighed og jeg uddeler gerne et gavekort. Holdet her er beregnet til max 3 unge der deler en ene-undervisningsløn. Når jeg underviser få elever ad gangen, er det fordi det giver det bedste og mest personligt målrettede resultat. eleven guides gennem øvelser til at lære at tegne bedre, male bedre og finde sin nye "voksne" stil. Jeg lægger vægt på, at det at være kreativ, også skal være en leg. Jeg forsøger altid at lade eleven finde (eller beholde) sin egen stil, og giver vejledning til figurativ kunst; der hvor elevens interesse befinder sig. Jeg varetager alle tegneteknikker, og har specialiseret mig særligt i akvarel og akrylmaleri. Jeg underviser ikke i oliemaleri. En dags undervisning tager 2 timer og man skal regne med at komme tilbage hver uge i en periode på 3 mrd. eller mere. Materialer som maling, lærred, papir, blyant følger med i starten men man vejledes i at købe egne matrialer så man er klædt på til fremtiden.  Er eleverne voksne vejledes de vokne i at finde deres egen stil som kreative gennem tegning og maling. Der vil I begge tilfælde indgå øvelser og opgaver der vil udvikle elevernes talent.


Undervisningen foregår 1 gang om ugen. Det kræver at min. 2 børn af en rimelig samme alder er interesseret eller 2 voksne. Børn og voksne blandes ikke her. Hvis børnene er specialbørn må gruppen kende hinanden og prisen er lidt højere.


Der er ikke modelløn med i prisen, hvis eleverne ønsker at tegne croquis må man deles om modellens løn. Ved teens indrages forældrene til samtykke ved croquis.


Underviser: Billedkunstner og illustrator Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk tlf: +45 2383 0717 mail: Lk@Lk-kunst.dk


Et kursus er på max. 3 elever. Dette kursus egner sig enten til teenagebørn min. 12 år. Max. 3 børn eller 3 voksne. De 2-3 elever kan kende hinanden hvilket er bedst eller man kan henvende sig til mig så prøver jeg at sætte elever sammen.


Sted: Ateliér Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66 kld. th. 2720 Vanløse, Kbh.


pris: 1200 kr for 2 timers ene-undervisning, men 600 kr ved 2 personers hold og 500 kr for hver person på 3 personers hold. Familier kan opnå en lidt bedre pris.


English:

I, upon request from parents, create a basic course in painting and drawing for either 2-3 young people or 2-3 adults. Adults and young people are not mixed. They will get more intensive teaching at small teams in the artist's own workshop; in authentic and inspiring surroundings. I have many years of experience in drawing and painting lessons from evening schools, art schools and occupational therapy, and now I give private one-in-class painting or drawing course for those who wish personal education. It has turned out that I'm having a good time in the young creative. If the children are special children, the group must know each other and the price is a bit more. This is an obvious opportunity and you can give hin/her a gift card. The team here is intended for a maximum of 3 young people sharing a one-tuition fee. As I teach few students at a time, it is because it gives the best and most personally targeted results. The student guides through exercises to learn how to draw better, paint better and find her/his new "adult" style. I emphasize that being creative must also be a play. I always try to let the student find (or retain) his own style and give guidance to figurative art; Where the student's interest is. I carry out all drawing techniques and specialize in watercolor and acrylic painting. I do not teach in oil painting. One day's teaching takes 2 hours and one should expect to come back every week for a period of 3 mounth or more. Materials like paint, canvas, paper, pencil are included in the beginning but you are advised to buy your own matrials as you are dressed for the future. Are the students grown up I guide them into finding their own style as creative through drawing and painting. In both cases there will be exercises and assignments that will develop students' talent.


Teaching takes place once a week. It requires that mine. 2 children of a reasonable same age are interested or 2 adults. Children and adults are not mixed here. If the children are special children, the group must know each other and the price is a bit more.


There is no model money in the price, if students want to draw croquis, one must share the salary to the model. At the teens the parents are taken for consent by croquis with nudes.


Teacher: Visual artist and illustrator Lotte Kjoeller www.Lk-kunst.dk tel: +45 2383 0717 mail: Lk@Lk-kunst.dk


A course is at max. 3 students. This course is suitable for either teenage children. 12 years. Max. 3 children or 3 adults. The 2-3 students can know each other which is best or you can contact me so I try to put students together.


Location: Ateliér Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66 kld. Th. 2720 ​​Vanloese, Kbh.


Prize: 1200 dk kr for 2 hours one-course, but 600 dk kr for 2-person teams and 500 dk kr for each person in 3-person teams. Families can get a slightly better price.


Kunstner for en dag  i kunstneren Lotte Kjøllers eget atelier.

Artist for a day in the artist Lotte Kjøller's own studio.


Get a more intensive teaching at small teams in the artist's workshop; in authentic and inspiring surroundings. I have many years of experience in drawing and painting lessons from evening schools, art schools and occupational therapy, and now I give private one-in-class painting or drawing for those who wish for personal education. This is an obvious opportunity to give as a gift card.


When I teach a single student at a time, it's because it gives the best and most personally targeted results. The student can help decide exactly what he / she wants to learn. I emphasize that being creative must also be a play. I always try to let the student find (or retain) his own style, giving guidance to both abstract as figurative art; where the student's interest is. I carry out all drawing techniques and are specialized in watercolor and acrylic painting. I do not teach in oil painting. One day's teaching takes 2 hours. Materials like paint, canvas 50x50 cm and frame are included. You get the picture with you home.


This event is suitable for both children from 5 years and adults or families. Max. 1-3 people.


The teaching takes place in my studio Atelier Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66, Vanloese, in Copenhagen in a real artist studio with paintbrush, paint and everything. Real authentic settings. You as a student will attend 2 hours of instruction. Contact me by email or phone and we will find a time to meet. You are welcome to take advantage and enjoy your stay but be sober. Alcohol can be enjoyed afterwards.


Teacher: Visual artist and illustrator Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk tel: +45 2383 0717 mail: Lk@Lk-kunst.dk


A course is at max. 3 students.


Location: Ateliér Lk-kunst.dk, Bookholder Allé 66 kld. Th. 2720 ​​Vanløse, Kbh.


Price: 1200 dk kr for 1 person

250 dk kr for each person more by several people on a team.A course is at max. 3 students.

Personlig tegning tegnes eller maleri males i kunstneren Lotte Kjøllers eget atelier.

Personal drawing drawn or painted is painted in the artist Lotte Kjøller's own studio.


Jeg tegner personlige tegninger/malerier fx til polterabends. Hvis du gerne vil have tegnet en tegning fx croquis eller malet et portræt, kan du bestille et personligt kunstværk her. De bruges ofte som overraskelse til bruden eller brudgommens morgengave osv.  Jeg laver både portrætter hvor ansigtet er det væsentligste, men også portrætter med HELE mennesket – både med og uden tøj. Gerne pikante men ikke udleverende. Jeg har i tidens løb tegnet både mænd og kvinder. Det er muligt for modellen at have forslag til fx motiv, tøjvalg, lokalitet, modellens stilling, stemning og farver.


Jeg har atelier i Vanløse, København, hvor du kommer for at sidde model for mig. Så en del af oplevelsen er at være i et rigtigt kunstneratelier. De bedste billeder laves i samspillet mellem kunstner og model. Du fortæller om dine forventninger, og så maler vi billedet, hvor du sidder model ca. 2-3 timer, og hvor du kan se processen, og komme med evt. ønsker undervejs. Når vi begge er tilfredse med maleriet eller tegningen, får du den med hjem – men først da, og til en på forhånd aftalt pris.


Vi aftaler fra starten pris, størrelse og forventninger. Det gør vi over telefonen.  Er tegningen først tegnet eller maleriet malet, er købet bindende. Mine priser er normalt for tegninger i kul/blyant/oliekridt eller et mix af teknikker ligger på ca. 2000 kr for 1stk A4 eller A3 portræt, eller vi kan lave en anden ordning til 4000 kr., hvor du får alle de bedste af vores produktion med dig hjem. Malerier males til en pris for et 50x50 lærred 6000 kr.


Man er velkommen til at tage proviant og hygge med sig og vin i rimelige mængder.


Kunstner: Billedkunstner og illustrator Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk tlf: +45 2383 0717 mail: Lk@Lk-kunst.dk


Sted: Ateliér Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66 kld. th. 2720 Vanløse, Kbh.


Dette tilbud er for 1 person eller et gift par. Ved polterabend må vennerne forlade bruden imens hun er nøgen. Portrætter kan også males efter et foto til samme pris.


Pris:

2000 kr for 1stk A4 eller A3 portræt

eller

4000 kr., hvor du får alle de bedste af vores produktion med dig hjem.

eller

6000 kr for et maleri 50x50 cm


I draw personal drawings / paintings fx to polterabends. If you would like to have drawn a drawing such as croquis or painted as a portrait, you can order a personal artwork here. They are often used as a surprise for the bride or groom's morning gown, etc. I make both portraits where the face is the most important, but also portraits with all people - both with and without clothes. Pretty spicy but not yielding. Over the years I have drawn both men and women. It is possible for the model to have suggestions for, for example, subjects, clothes choices, location, model position, mood and colors.


I have a studio in Vanloese, Copenhagen, where he/she comes to bee a model for me. So part of the experience is to be in a real artist studio. The best pictures are made in the interaction between artist and model. You tell us about your expectations, and then we paint the image where you are sitting as a model. 2-3 hours, and where you can see the process When we are both happy with the painting or drawing, you will get it home - but only then and at a price agreed upon.


We agree from the start price, size and expectations. We do this over the phone. If the drawing is first drawn or the paint is painted, the purchase is binding. My prices are usually for drawings in charcoal / pencil / oil crayon or a mix of techniques is approx. 2000 kr for 1stk A4 or A3 portrait, or we can make another order for 4000kr, where you get all the best of our production with you home. Paintings are painted at a price for a 50x50 canvas 6000 kr.


 You are welcome to take a good drink and enjoy wine in reasonable quantities but be soper.


Artist: Visual artist and illustrator Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk tel: +45 2383 0717 mail: Lk@Lk-kunst.dk


Location: Ateliér Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66 kld. Th. 2720 ​​Vanløse, Kbh.


This offer is for 1 person or a married couple. At the police booth, friends must leave the bride while she is naked. Portraits can also be painted after a photo for the same price.


Price:

2000 kr for 1stk A4 or A3 portrait

or

4000 kr. Where you get all the best of our production with you home.

or

6000 kr for a painting 50x50 cm

Croquis weekendkursus i kunstneren Lotte Kjøllers eget atelier i alt (2 weekends i alt 20 tm.)

Croquis weekend course in the artist Lotte Kjøller's own studio in total (2 weekends total 20 tm.)


Få en mere intensiv undervisning på små hold i kunstnerens værksted; dvs. i autentiske og inspirerende omgivelser.  Vi skal lære at tegne croquis, d.v.s. skitser efter levende et levende menneske der står model. Vi ser på kurver, farver og menneskets proportioner. Undervisningen foregår mens der tegnes. Der tages naturligvis hensyn til elevens niveau og ønsker - forkundskaber er ikke nødvendige. Kurset strækker sig over 2 weekends lørdag og søndag kl. 10-15. Man behøver ikke have tegnet før. Materialer som stort, småt papir, blød blyant, akvarel, oliekridt osv. medbringes selv. Borde, stole og tegneplader og vandglas forefindes i atelieret. Den sidste dag kan man tegne efter en musiker, der spiller guitar, hvis der er stemning for det.


Underviser: Billedkunstner og illustrator Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk tlf: +45 2383 0717 mail: Lk@Lk-kunst.dk


Et kursus er på max. 3 elever.Sted: Ateliér Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66 kld. th. 2720 Vanløse, Kbh.


Pris:

3000 kr / voksen

2200 kr / barn mell. 10 og 14 år

Få 200 kr rabat på dit andet og følgende flerdages kurser.

Prisene er incl. frokost og 20 timers løn til modellen.


English:

Get a more intensive teaching at small teams in the artist's workshop; in authentic and inspiring surroundings. We are going to learn how to draw croquis, that is to say. sketches after a living person a nude who stands model. We look at curves, colors and human proportions. Teaching takes place while drawing. Of course, consideration is given to the student's level and wishes - knowledge is not necessary. The course extends over 2 weekends Saturday and Sunday at. 10-15. You do not have to have the character before. Materials such as large, small paper, soft pencil, watercolor, oil crayons, etc. are brought with you. Tables, chairs and drawing plates and water glasses are available in the studio. The last day you can draw for a musician who plays guitar if there is a mood for it.


Teacher: Visual artist and illustrator Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk tel: +45 2383 0717 mail: Lk@Lk-kunst.dk


A course is at max. 3 students.Location: Ateliér Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66 kld. Th. 2720 ​​Vanloese, Kbh.


Price:

3000 kr / adult

2200 kr / barn mell. 10 and 14 years old

Get 200 SEK off your second and following courses.

Prices are incl. breakfast and 20 hours pay for the model.


Akrylmaleri weekendkursus i kunstneren Lotte Kjøllers eget atelier i alt (3 weekends i alt 30 tm.)

Acrylic painting weekend course in the artist Lotte Kjøller's own studio in total (3 weekends total 30 tm.)


Få ny kunstnerisk inspiration! Bliv undervist af kunstneren Lotte Kjøller i eget Atelier i Vanløse, Kbh. Vi arbejder med akryl på lærred, og laver et maleri ud fra motiver som f.eks en kogle, et foto, et æble ell. lign ting vi holder af som vi medbringer hjemmefra. Vi bearbejder motivet til det bliver et udtryk af former og farver. Der undervises både i abstrakt og naturalistisk maleri alt efter elevens ønske. Eleverne medbringer selv materialer dvs. lærred, pensler, palet og akrylmaling. Staffeli og vandglas findes i Ateliéret. Du er velkommen til at eksperimentere med collage, husk blot lim, ting og elementer der kan klæbes på lærred til maleriet. Der undervises imens vi maler. Der tages selvfølgelig hensyn til elevens niveau og ønsker og forkundskaber er ikke nødvendige. Kurset strækker sig over 3 weekends lørdag og søndag kl. 10 - 15. 1 eller 2 dage kan vi efter ønske male efter model, vi skal så blot påregne at deles om udgifter til modellerne.


Underviser: Billedkunstner og illustrator Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk tlf: +45 2383 0717


Et kursus er på max. 3 elever.


Sted: Atelier Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66 kld. Th. 2720 Vanløse


Pris:

2700 kr / voksen

2200 kr / barn mell. 10 og 14 år

Få 200 kr rabat på dit andet og følgende flerdages kurser.

Prisene er incl. frokost og uden løn til modellen.

Hvis vi skal male model 2 dage påregnes 500 kr til modellen fra hver elev.


English:

Get new artistic inspiration! Be taught by the artist Lotte Kjoeller in her own studio in Vanloese, Kbh. We work with acrylic on canvas and make a painting based on motifs such as a broom, a photo, an apple or something we care about as we bring from home. We process the motif until it becomes an expression of shapes and colours. It is taught both in abstract and naturalistic painting according to the student's wish. The students bring their own materials fx. canvas, brushes, palette and acrylic paint. Easel and water glass are found in the Atelier. Feel free to experiment with collage, just remember glue, stuff and items that can be adhered to the canvas to the painting. I taught while we are painting. Obviously, consideration is given to the student's level and wishes and know-how are not necessary. The course extends over 3 weekends Saturday and Sunday at. 10 - 15. 1 or 2 days, we can, as desired by us, use a nude modell, but students need to share the cost of these models.


Teacher: Visual artist and illustrator Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk tel: +45 2383 0717


A course is at max. 3 students.


Place: Atelier Lk-kunst.dk, Bogholder Allé 66 kt. Th. 2720 ​​Vanloese


Price:

2700 kr / adult

2200 kr / barn mell. 10 and 14 years old

Get 200 SEK off your second and following courses.

Prices are incl. lunch and no pay for the model.

If we are going to paint model 2 days, $ 500 is calculated for the model from each student.


UA-86407433-2