In the beginning was the picture

In the beginning was the picture

I begyndelsen var billedet


2018: Alle 3 malerier i "I begyndelsen var billedet" tager udgangspunkt i personlige oplevelser og en diskussion med Mogens Palm fra SAK Kunstbygning og omhandler Lottes oplevelser med engle. De er eksempler på hvad gode diskussioner og tanker hvor den ene tager den anden kan blive til. Billedet "Michael er blevet en hel installation. Disse malerier er meget store. Malerierne Michael, Båret og Stjernehimlen ses her færdige, indrammet og hængt på udstilling i Kunsthal vARTe samme sted som komponist Alfredo Moreleon, der havde skabt lyd inspireret af og til disse 3 værker til vARTe April 2018 - et lydbillede. På grund af lyden er det en video som kan ses her nederest på siden. Installationen består af Maleri, skulptur, bemalet stereoanlæg, lyd og video. Det startede bare med maleri men tingene har udviklet sig og den ene ide har skabt den anden. Det er nu blevet Lotte Kjøllers første istallation "I begyndelsen var billedet" som vi skal se i Kunsthal vARTe i varde, DK i denne video hvor den vises for første gang dog uden video og Lars guitar. Ellers med lyd af Alfredo Moreleon og guitar af Lars.


Installationen er tænkt som et sted til fordybelse og reflektion. Mange besøgende sagde at der var en virkelig fin, anderledes stemning inde i installationen og at de var blevet berørt.  Rygtet om installationen spredte sig i Varde og musikere begyndte at komme for at se den - fordi de havde hørt om den fra andre musikere. Malerierne er nu gjort færdige og indgår i en større installation og sammenhæng ved værkets uropførsel og videoen kan nu syne og lyde for sig selv. Videoen er skabt udenfor åbningstid for at give lyden den rette plads og betydning. Så læg endelig mærke til Alfredos specielle, anderledes og smukke musik i baggrunden fra det bemalede stereoanlæg.


Efterfølgende har folk fra Varde sagt at de er blevet helbredt ved at være i installationen imen musikken spillede. Den helbredende musik kan købes i webshoppen.


Alfredo Moreleôns lydbillede med Lars Frantsens Accompament:

Lars Frantsen er den musiker der akkompanerer komponist Alfredo Moreleóns smukke lydbillede - eller anderledes musik - skabt og komponeret til og af billedkunstner Lotte Kjøllers installation "I begyndelsen var billedet" med malerierne "Stjernehimlen", "Båret" og "Michael" i samme rækkefølge på sin guitar.


Alfredo Moreleón, Komponist, blev født i México i 1948. Bosat i Køge, Danmark siden 1981. Gift med sin danske kone Inger "Detlow" og de har 2 voksne børn. Han begyndte sine musikalske studier i en tidlig alder på Conservatorio Nacional de la Ciudad de México og fortsatte sine studier alene op til i dag, for som han selv siger: "Musik bliver man aldrig færdig med at studere". Gennem årene har han skrevet musik til orkester, strygeensemble, teater, biograf, musicals, ballet og andre former for musikalske bestræbelser. Han har sit musikstudie i Køge hvor Lotte Kjøller er vokset op og de anser hinanden som far og datter. Af denne kærlighed er installationen skabt.


Lars Frantsen er autodidakt musiker med mange år på bagen og har i samarbejde med Alfredo Moreleon skabt et akkompament på levende guitar til Lottes Kjøllers værk der kan fremføres under ferniseringen af vores udstilling. Værket tager ca. 13 min.


Efter de 13 min. kan Lars fortsætte med eget repetoar.


Se om installationens tilblivelse og hør musikken her på dette link.


Musikalsk underholdning på akustisk guitar af Lars Frantsen:

Guitaristen Lars Frantsen er en kunstnerisk, musikalsk akademiker som optræder solo med professionel underholdning på klassisk guitar. Så skal du bruge stille, klassisk musik og blid instrumental blues, du kan nyde som baggrundsmusik imens du holder kunst-fernisering, så se her!


Når Lars Frantsen spiller på sin guitar, gør han det professionelt og smukt, men diskret og dæmpet. Det er mest instrumentale numre som f. eks. Back, Bethoven, spansk flamingo til klassisk guitar, blid blues osv. Lars spiller, men han synger også. Så har du et arrangement, hvor der skal være stille, smuk og blid musik, og er du til klassisk guitar, så er dette sagen. Det har vist sig at være glimrende musik til mange slags kunstferniseringer, hvor de klassiske, rolige toner supplerer kunsten på væggen rigtig flot.
Lotte Kjøller og kundei sin første istallation "I begyndelsen var billedet"  i Kunsthal vARTe i varde, DK hvor den vises første gang dog uden video og Lars guitar da han skadede sin hånd. Ellers med lyd af Alfredo Moreleon og guitar af Lars.

Mange har givet virkeligt flotte tilbagemeldinger om Lotte og Alfredos installation og samarbejde. Så som - "Det er meget sjældent at se en virkelig god installation med lyd af en rigtig komponist, det plejer at bare være lyde". "Det er et eksempel på når kunst og musik går op i en højere enhed - den musik er virkelig delikat og jeg kan høre billederne i den". En mand mente at have set dansende engle derinde.  "Den er et billede ligesom malerierne. Det viser at Komponist Alfredo Moreleôn er kunstnerisk og kunstneren Lotte Kjøller musikalsk". - Og det er også det der er tilfældet. Det er måske derfor de har været venner snart et helt liv. Rygtet om installationen spredte sig i Varde og musikere begyndte at komme for at se og høre den - fordi de havde hørt om den fra andre.


ENG: Lotte Kjoellerand visitor in her first istallation "In the beginning was the picture" in the vARTe Exhibitionhall in varde, DK where it is shown the first time, however, without video and Lars live guitar when he injured his hand. Otherwise, with the sound of Alfredo Moreleon and guitar by Lars.

Many have given really nice feedback on Lotte and Alfredos installation and cooperation. So as - "it is very rare to see a really good Setup and installation with the sound of a real composer, it is not just sounds". "It is an example of when art and music goes up into a higher unity - the music is really delicate and I can hear the paintings in it". One mann said he saw engels dansing in it. "It is an image like the paintings. It shows that the Composer Alfredo Moreleôn is artistic and artist Lotte K musically". - And it is also right. It is perhaps for this reason they have been friends nearly the entire life. The rumor about the installation was spreading in Varde and musicians started to come to see and listen it, because they had heard about it from others.

IN ENGLISH:

In the beginning was the picture

All 3 paintings are based on personal experiences and a discussion with Mogens Palm from SAK Kunstbygning and deal with Lotte's experiences with angels. They are examples of what good discussions and thoughts where one takes the other can become. The picture "Michael" has become a whole installation. These paintings are very large. The paintings Michael, Carried and Starry sky are here finished, framed and hung at an exhibition in an exhibitionhall in the same place as composer Alfredo Moreleon who had made sound inspired by and to these 3 works for the early April 2018 - a sound image. Because of the sound, it's a video. The installation consists of Painting, sculpture, painted stereo, audio and video. It started only with a painting but things have evolved and one idea has created the other. It has now becomed Lotte Kjoeller's first instalation "At the beginning was the picture" as we will see it in vARTe exhibitionhall in Varde, DK where it appears for the first time without video and Lars guitar. Otherwise with the sound of Alfredo Moreleon and Lars guitar. 


The installation is intended as a place for immersion and reflection. Many visitors said there was a really nice, different mood inside the installation and that they had been affected. A man meant he had seen angels dancing in there. Others have provided really great feedback about Lotte and Alfredo's cooperation. Such as - it's very rare to see a really good installation with the sound of a real composer, it usually just sounds alright. This is an example of how art and music go up in a higher order - that music is really delicate and I can hear the paintings in it. It's a picture like the paintings. It shows that Composer Alfredo Moreleôn is artistically gifted and the artist Lotte Kjoeller musically. - And that's the way it is. Maybe that's why they've been friends soon a whole life. The rumors about the installation spread in Varde and musicians began to come to see it - because they had heard of it from other musicians. The paintings have now been completed and included in a larger installation and consistency with the work of the work and the video can now sound  itself. The video is created outside opening hours to give the sound the right place and meaning. Then finally notice Alfredo's special, different and beautiful music in the background from the painted stereo system.


Subsequently, people from Varde have said that they have been healed by being in the installation imen the music played.


Alfredo Morelôn´s soundtrack with Lars Accompament

Lars Frantsen is the musician who accompanies composer Alfredo Moreleôn's beautiful soundtrack or different music created and composed for and by Alfredo to the painter Lotte Kjøller's installation "In the beginning was the picture" with the paintings "Starry Sky", "Carried" and "Michael" in the same order on his guitar. Alfredo Moreleon is from Mexico and educated at the music conservatory there. He has lived in Denmark for many years. Lars has been an autodidactic musician for many years and he has together with Alfredo created a compass on live guitar for Lottes Kjøller's work that can be performed during the celebration of our exhibition. This takes about 15 min. After the 15 min. can Lars continue with his own repetition. Alfredo Moreleón, Composer, was born in México in 1948.Residing in Køge, Denmark since 1981. Married with his Danish wife Inger "Detlow" and they have 2 adult children. He began his musical studies at an early age at the Conservatorio Nacional de la Ciudad de México and continued his studies as a self taught up to today, because, as he says: Music will be a never finished study. During the years he has written music for Orchestra, string ensemble, theatre, cinema, musicals, ballet and other forms of musical endeavors. He has his music Studio in Køge where Lotte Kjoeller has grown up and they consider each other as father and daughter. Of this love is the installation created.


See the process with the installation and listen to the music her at this link.


Musical entertainment on akustian Guitar of Lars Frantsen

Guitarist Lars Frantsen is an artistic musician academic mann who performs solo with professional entertainment on classical guitar. So if you should use quiet, classical music and gentle instrumental blues, you can enjoy background music while you eat, keeping reception or artexhobits, look here!


When Lars plays his guitar, he does it professionally and beautifully but discreet and subdued. It's mostly instrumental tracks as f. Ex. Back, Bethoven, Spanish flamenco to classical guitar, gentle blues etc. Lars plays, but he also sings. So if you have an event where you want to have quiet, beautiful and gentle music, and you like the classical guitar, this is for you. It has been found to be excellent for many kinds of artexhibits where the classical, quiet tones complement the art on the wall really nice. The healing music can be purchased in the webshop link

Video of "the NAKED human Art" in vARTe Exhibitionhall, Varde, Denmark 2018

Video af "DEt NØGNE menneske" i Kunsthal vARTe, Varde, Danmark 2018


Published Date 11/4 - 2018På grund af misbrug af den lange video på denne side er det derfor nu sådan: For at se min side med lang video af "in the beginning was the picture" skal du bede om min tilladelse. Efter betaling vil du få et link til siden.

Kontakt mig her: Lk@Lk-kunst.dk


Den helbredende musik kan også købes i webshoppen link


Beskrivelse: Video fra vores 333 m2 store kunstudstilling "Det nøgne menneske" i Kunsthal vARte, Varde efter lukketid så man rigtigt kan høre komponist Alfredo Moreleons musik til Lotte Kjøllers "I begyndelsen var billedet" som spreder sig ud over hele udstillingen.


Because of the abuse of the pictures on this page, it is therefore now: To see my page with nudes ie. studies of naked living people please ask for my permission. After payment you will get a link to the page.


Contact me here: Lk@Lk-kunst.dk


Description: Video from our 333m2 art exhibition "The Naked Human Art" in vARte Exhibitionhall, Warned after closing time, so you can really listen to composer Alfredo Moreleon's music to Lotte Kjøller's "In the beginning was the picture" which spreads throughout  all the exhibitionhall.


The healing music can be purchased in the webshop link

UA-86407433-2