Artistbook- & Bookpublicing


Her finder du de bøger, jeg har udgivet som forfatter/lyriker og/eller som illustrator. Bøgerne på denne side er alle egne bogudgivelser og omfatter ikke f x. katalogudgivelser, men kun bøger jeg selv enten har skabt, skrevet og/eller illustreret. Du kan her også se et udvalg mine af artistbooks der er en genre der ligger mellem kunsten og bogen - unica bøger som kunstnerisk begreb. Du kan se eksempler på illustrationerne fra alle bøger i min serie ”illustrationer”, hvor de er at finde under bogens navn. Klik på billedet af bogen her på siden og du føres til det rette sted i illustrationer.


English:

Here you will find the books I have published as author / lyriker and / or as illustrator. The books on this page are all own book releases and do not include fx. directory releases, but only books I have either created, written and / or illustrated. Here you can also see a selection of my artist books. Artistbooks is a genre that lies between the art and the book - unica books as an artistic concept. You can see examples of the illustrations from all books in my series of "illustrations", under the name of the book. Click on the image of the book on this page and you will be taken to the right place in illustrations.


Here komes/Her kommer link: See flere Artistbooks


2002: "Steder i drømme"

Adil Erdem digtsamling. CDR-forlag. Illustrator Lotte Kjøller. Jeg fik min debut som illustrator med "Steder i drømme" og blev optaget i Dansk Forfatterforening som illustrator.


Se også Steder i drømme i illustrationer - Link


Kan købes på CDR-forlag


English:

2002: "Places in Dreams"

Adil Erdem poetry collection. CDR publishers. Illustrator Lotte Kjoeller. I got my debut as an illustrator with "Places in Dreams" and was admitted to the Danish Authors Association as an illustrator.


Kan købes i webshoppen link

2004: ”LivLøber”

Artistbook af Lotte Kjøller. Skrevet og illustreret af Lotte Kjøller, der er lavet 13 stk. unika lyriksamlinger med egne sprogdigte og håndcolourerede billeddigte i eget tryk. De er solgt som kunstværker på temaudstilling 2004. ”LivLøber” indeholder 15 billeddigte/illustrationer samt sprogdigte. Du kan læse digtsamlingen i ”Læs Lotte Kjøllers digte” her i serien og du kan se illustrationerne ved at klikke her. Jeg sælger stadig en kopi i tryk til 200 kr men originalerne er udsolgt.


Udsolgt. Sort/hvid version kan købes i webshoppen link

English:

2004: "Livlober"

Artistbook by Lotte Kjoeller. Written and illustrated by Lotte Kjoeller, made 13 pieces. unique lyric collections with their own language poems and hand-painted image poems on their own. They are sold as works of art at the theme exhibition 2004. "LivLober" contains 15 picture poems / illustrations and language poems. You can read the poem collection in "Read Lotte Kjoeller's poems" here in the series and you can see the illustrations by clicking here. I still sell a copy in print for 200 kr, but the originals are sold out.

2006: "Guldnæsen"

Fra Høst og Søn. Redigeret af Nanna Gyldenkærne. Skrevet og illustreret af illustratorer fra Dansk Forfatterforening - bl.a Lotte Kjøller side 98-99.


Se også serien illustrationer - Link


Kan købes på Høst & Søn forlag

2006: "Golden Nose"

From Hoest and son publicher. Edited by Nanna Gyldenkaerne. Written and illustrated by illustrators from the Danish Authors Association - Lotte Kjoeller page 98-99.


Kan købes i webshoppen link

2009: Antologien ”Ordløst”

”LivLøber” blev her udgivet som e-bog i en antologi med 119 af Dansk Forfatterforenings digtere bl.a Lotte Kjøller. Hermed blev jeg optaget i Dansk Forfatterforenings lyrikgruppe. Lotte Kjøllers digtcyklus ”LivLøber” er illustreret med et tryk af de håndcolourerede billeddigte, der før da er blevet brugt til Artmoney i LivLøber serien. LivLøber er gengivet som en hel digtcyklus med 15 billeddigte/illustrationer og sprogdigte. Starter side 965. Forlaget Ordløst.


Pris: Se/læs og download evt. gratis e-bog Ordløst her (link)


English:

2009: The Anthology "Wordless"

"Livlober" was published here as an ebook in an anthology with 119 poetry of the Danish Authors Association, Lotte Kjoeller. By this I was admitted to the Danish Author Association's poetry group. Lotte Kjoeller's life cycle "LivLober" is illustrated with a print of the hand-painted image poems previously used for Artmoney in the LivLober series. LivLober is reproduced as a full poetry cycle with 15 picture poems / illustrations and language poems. Starting page 965. The publisher Wordless.

2009: "Gud er den samme i dag"

Af Tamarra Bott. Forlaget Zion. Illustreret af Lotte Kjøller. 


Bogen kan bestilles via mail: zvc@zvc.dk


English:

2009: "God is the same today"

By Tamarra Bott. Zion publishing house. Illustrated by Lotte Kjoeller.2010: ”Efter nat kommer dag”

Af Lene M. Albek. Forsideillustration af Lotte Kjøller. Forlag1.dk


(link til single/forsideillustrationer i illustrationer)


Kan købes på forlag1.dk


2010: "After Night Comes Day"

By Lene M. Albek. Front illustration of Lotte Kjoeller. Forlag1.dk

2010: ”Sensuelle Ordbilleder”

Artistbook af Lotte Kjøller. Er en illustreret digtsamling af mange kunstnere, der har bidraget hver med et eller flere erotiske digte med tilhørende illustrationer. Mine digte og billeddigte hedder ”Wave” side 70-71 og ”Again” side 72-73. Forsiden på bogen er et kunstværk i sig selv, idet den males direkte af kunstneren dvs. her mig, Lotte Kjøller, hvorefter den signeres af kunstneren. Derfor er hver bog et unica eksemplar. Red. af Leif Nielsen. Udgivet på Forlaget GAL.

(link til single/forsideillustrationer i illustrationer)


Pris: kan stadig købes ved at sende din bestilling til mig her på siden. Den koster 150 kr. inklusiv forsidekunstværk og min signatur + 30 kr. i porto. Kan købes ved henvendelse se kontaktoplysningerne nederst på siden.


English:

2010: "Sensual Words"

Artistbook by Lotte Kjoeller. Is an illustrated poem collection of many artists who have contributed each with one or more erotic poems and accompanying illustrations. My poems and pictorial poems are called "Wave" pages 70-71 and "Again" pages 72-73. The front of the book is a work of art in itself, as it is painted directly by the artist Here me, Lotte Kjøller, after which it is signed by the artist. Therefore, each book is a unique artpiece. Red. by Leif Nielsen. Published on Forlag GAL.

(link to single / front illustrations in illustrations)


Price: Still can be purchased by sending your order to me on this page. It costs 150 kr. Including front artwork and my signature + 30 kr. In postage. Available on request see contact information at the bottom of the page.

2011: ”Skrædder i Helvede”

Fra Dansklærerforeningens Forlag. Redigeret af Charlotte Pardi, Kari Sønsthagen og Katja Tang Petersen. Antologi til børn med billeder og korte tekster. Illustreret af illustratorer alle fra Dansk Forfatterforening - bl.a Lotte Kjøllers illustration til "Kyssetyv" side 86-87. Se også serien illustrationer

(link til single/forsideillustrationer i illustrationer)


Kan købes i webshoppen link


English:

2011: "Tailor in Hell"

From the Danish Teachers' Association. Edited by Charlotte Pardi, Kari Sønsthagen and Katja Tang Petersen. Anthology for children with pictures and short texts. Illustrated by illustrators all from the Danish Authors' Association - Lotte Kjoeller's illustration for "Kissing" on pages 86-87. See also the series illustrations

2012: "Galleriet 2012"

Artistbook af Lotte Kjøller. Skrevet af forskellige kunsthistorikere og kritikere bl.a Lise-Lotte Blom. Illustreret bl.a af Lotte Kjøller. Forlaget GAL 2012.


Forsiden er et unika akrylværk, collage og lak. Hver eneste bog har sin egen unikke forside signeret af kunstneren. Inden i signeret og nummeret af den kunstner der har skabt forsiden her Lotte Kjøller. Inden i bogen har hver kunstner 2 sider med billede og tekst hver med en præsentation af dem selv. Lotte Kjøller side 82-83.


Pris: kan stadig købes ved at sende din bestilling til mig her på siden. Den koster 150 kr. inklusiv forsidekunstværk og min signatur + 30 kr. i porto. Kan købes ved henvendelse se kontaktoplysningerne nederst på siden.


English:

2012: "Gallery 2012"

Artistbook by Lotte Kjoeller. Written by various art historians and critics, among others, Lise-Lotte Blom. Illustrated by Lotte Kjoeller paintings. GAL 2012 publishing house.


The front is a unique acrylic work, collage and lacquer. Each book has its own unique front page signed by the artist. Within the signed and the number of the artist there has created the front page here Lotte Kjoeller. Within the book, each artist has 2 pages of image and text each with a presentation of themselves. Lotte Kjoeller is page 82-83.


Price: Still can be purchased by sending your order to me on this page. It costs 150 kr. Including front artwork and my signature + 30 kr. In postage. Available on request see contact information at the bottom of the page.


Kan købes i webshoppen link

2012: "Han kom om natten"

Skrevet af Iben Krogsdal. Illustreret af Lotte Kjøller. Unitas forlag 2012.

Det er nat i Betlehem, hvor en enke driver et hotel. Hendes barn kan ikke sove, for hyrderne på markerne lister rundt med deres sorte skæg. De nærmer sig i mørket. Så banker det på døren. Udenfor står en mand med sin højgravide kæreste. Dette er beretningen om Julenat. Lille sød pixibog. En fortælling om Betlehem dengang Jesus blev født til oplæsning/læsning for de mindste.


Kan købes i webshoppen link


English:

2012: "He came at night"

Written by Iben Krogsdal. Illustrated by Lotte Kjoeller. Unitas publisher 2012.

It is night in Bethlehem, where a widow runs a hotel. Her child can not sleep, because the shepherds in the fields are lurking with their black beards. They are approaching in the dark. Then it knocks on the door. Outside is a man with his high-pregnant girlfriend. This is the story of Christmas night. Little cute pixibog. A story about Bethlehem when Jesus was born for reading for the smallest.

2014: ”Ordbilleder om kærlighed”

Artistbook af Lotte Kjøller. En illustreret digtsamling af mange kunstnere, der har bidraget hver med et eller flere erotiske digte med tilhørende illustrationer. En artistbook. Mine digte og billeddigte hedder ”Stormen” side 44-45 og ”Havets dyb” side 46-47 og Havskum side 48-49. Forsiden på bogen er et kunstværk i sig selv, idet den males direkte af kunstneren dvs. her mig, Lotte Kjøller, hvorefter den signeres af kunstneren. Derfor er hver bog et unica eksemplar. ”Sensuelle ordbilleder” kan stadig købes incl. Forsidekunstværk og min signatur. Red. af Leif Nielsen. Udgivet på Forlaget GAL.


Pris: kan stadig købes ved at sende din bestilling til mig her på siden. Den koster 250 kr. inklusiv forsidekunstværk og min signatur + 30 kr. i porto.Kan købes i webshoppen link


English:

2014: "Words of Love"

Artistbook by Lotte Kjoeller. An illustrated poem collection of many artists who have contributed each with one or more erotic poems and accompanying illustrations. An artistbook. My poems and pictorial poems are called "The Storm" pages 44-45 and "Deep Sea" on pages 46-47 and Sea Foam pages 48-49. The front of the book is a work of art in itself, as it is painted directly by the artist. Here me, Lotte Kjoeller, after which it is signed by the artist. Therefore, each book is a unique piece. "Sensual Words" can still be purchased incl. Covered artwork and my signature. Red. by Leif Nielsen. Published on publicher GAL.

2015: ”Klitnissernes vinter i Brøndby Strand”

Skrevet af Jonna Larsen. To små drillenisser fra stranden lander på forskellig vis i en gammel dames lejlighed. Der sker en masse ting som den gamle dame ikke kan forstå, men så…  Med 13 illustrationer af Lotte Kjøller. Forlaget Karius.


Kan købes i webshoppen link


English:

2015: "Pixies winter in Broendby beach"

Written by Jonna Larsen. Two little pixies from the beach land in different ways in an old lady's apartment. There are a lot of things the old lady can not understand, but so ... With 13 illustrations of Lotte Kjoeller. The publisher Karius.

Bøger på vej:

Undervejs: Lotte Kjøllers billedverden – Lotte Kjøllers malerier, skulpturer, digte og billeddigte fra LivLøber:

Udgives på Forlaget Multivers. En bog om Lotte Kjøller som kunstner af Kunsthistoriker mag. Art. Og skribent på Kunstavisen Lise-Lotte Blom. Foruden tekst om Lottes liv som kunstner, er bogen rigt illustreret med store gengivelser af værker, og kan fint fungere som et katalog.


Kan forudbestilles i webshoppen: link


English:

Along the way: Lotte Kjoeller's image world - Lotte Kjoeller's paintings, sculptures, poems and pictorial poems from LivLober:

Published at Multivers Publishing. A book about Lotte Kjoeller as an artist of art historian mag. Art and writer of the artmagacine "Kunstavisen" Lise-Lotte Blom. In addition to the lyrics of Lotte's life as an artist, the book is richly illustrated with great representations of works, and can function well as a catalog.

© Copyright 2000-2018. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk

It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!

Last updated March 2018

UA-86407433-2